24.09.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών


Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ), έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου N4412/2016
  2. την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ : 6ΝΗΦΟΡ9Υ-ΑΕΖ, ΑΔΑΜ 19REQ

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, στις εγκαταστάσεις του που βρίσκονται στις διευθύνσεις Δροσοπούλου 41-43 και Μαγνησίας 25, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: