27.02.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση για την προμήθεια «φυσικής και τεχνητής ξυλείας»


Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ έχοντας υπόψη:

-τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016,

-την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2019/26

-την Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 63ΑΩΟΡ9Υ-ΡΡΒ

σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια “φυσικής και τεχνητής ξυλείας” για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ» , προϋπολογισμού 11.450,00 προ ΦΠΑ και 14.198,00€ (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου), σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, και τα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄:   Τεχνική Περιγραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ