20.09.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση για την προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας για το ξυλουργείο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2018/216, το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σάς απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ,σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄), και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Δείτε του όρους της πρόσκλησης και τα παραρτήματά της