Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. KY-2019/171 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004796615, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών-δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Οικονομική Προσφορά».