30.05.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)


To ΚΕΘΕΑ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 και σε συνέχεια του εγκεκριμένου αιτήματος ΚΥ-2019-174 (19REQ004989350), προτίθεται να αναθέσει σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης  (Ε.Ξ.Υ.Π.Π) την παροχή  «Ιατρικών υπηρεσιών  (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, καθώς και  τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης)  για ένα έτος» σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.

Η σύμβαση αφορά πεντακόσιους σαράντα τρεις (543) εργαζόμενους και έχει προϋπολογισμό 11.814,52€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 14.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.