26.05.2022 | Προμήθειες

Πρόσκληση για την επισκευή παλαιάς στέγης


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «επισκευή και ενίσχυση παλαιάς στέγης στην κτηριακή εγκατάσταση του Μεταβατικού Σχολείου, επί της οδού Μαγνησίας 29, Αθήνα  λόγω παλαιότητας και εισροής όμβριων υδάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 3.720,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων.

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις:

α)  του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019) ,

β)  Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ. ΥΟΔΔ/23-7-2020) και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019 και.

γ)   του Π.Δ. 148/2007 .

δ)  του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

ε)   του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,

στ)του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών»,

ζ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

η)  του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

θ)  του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  1. Το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π.ΑΕΔ-ΚΥ-2021/261/30.11.2021 και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΘΥΒΟΡ9Υ-8ΛΙ και ΑΔΑΜ 22REQ009944912 ,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «επισκευή και ενίσχυση παλαιάς στέγης στην κτηριακή εγκατάσταση του Μεταβατικού Σχολείου, επί της οδού Μαγνησίας 29, Αθήνα  λόγω παλαιότητας και εισροής όμβριων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεωνσύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Δείτε αναλυτικά τους Γενικούς Όρους και τα παραρτήματα: