20.12.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από
το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΑΕΔ/ΕΞΕΛ/2018/65 /26.11.2018, και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ004224420, το ΝΠΙΔ Κέντρο
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) – ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σάς απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των μολυσματικών αποβλήτων του, για διάστημα δύο ετών, σύμφωνα
με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματά της: