Πρόσκληση για προμήθεια και εγκατάσταση περγοτέντας και τέντας κασετίνας


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2019/23 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004553663, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σάς απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια & εγκατάσταση περγοτέντας και τέντας κασετίνας στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ στην Γ.Καρτάλη 48 στο Βόλο», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές περγοτέντας και τέντας κασετίνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.