24.02.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση για τη λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 όπως ισχύει, το εγκεκριμένο από τον διευθυντή ΚΕΘΕΑ αίτημα έγκρισης δαπάνης με Α.Π. ΑΕΔ KY/2020-29,  και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Π. 520/24.01.2020 με ΑΔΑΜ 20REQ006202595, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη

«Λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο»,

σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Οικονομική Προσφορά».