17.12.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συντήρησης και πιστοποίησης ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ


Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και περιοδικής πιστοποίησης ανελκυστήρων και αναβατορίων ΑΜΕΑ των κτιρίων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για 1 (ένα) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς».

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος και τα παραρτήματά της: