26.11.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση έγχρωμης ψηφιακής εκτυπωτικής μηχανήςς


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
Υποκατάστημα: Παραγωγική Μονάδα ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ»
Διεύθυνση: Σίνδος, T.K. 57400, Τ.Θ. 21
Τηλ.: 2310.797.476
Πληροφορίες: Κουλούρης Ν. Ιωάννης

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Π/2020/654
Α/Α: 3/2020
Σίνδος, 26/11/2020

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μηχανήματος έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης» για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ”» στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 18.500,00 ευρώ προ Φ.Π.Α., ήτοι 22.940,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες δια-τάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),
β. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,
γ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει.

2. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1.11.2019), όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/ΥΟΔΔ/23.7.2020) και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019,

3. το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π.: ΑΕΔ-ΣΧ-2020/133, καθώς και

4. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π.: 3931/06-11-2020, ΑΔΑ: 9ΡΡΦΟΡ9Υ-ΨΔΣ και ΑΔΑΜ: 20REQ007651056,
το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός μηχανήματος έγχρωμης ψηφιακής εκτύπωσης για τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ “ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ”» στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, και τα κάτωθι παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Τεχνική Περιγραφή – Πίνακες Συμμόρφωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: