01.07.2011 | Προσλήψεις

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ειδικούς συνεργάτες


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τρεις (3) ειδικούς συνεργάτες για να αναπτύξει πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος για το Αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και θα παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα εθισμένα από τα τυχερά παιχνίδια και τις οικογένειές τους. Η τηλεφωνική γραμμή θα λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 πμ έως και τις 21:00 μμ. στην Αθήνα και θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεσυμβουλευτικής για όλη την επικράτεια.

Οι ειδικοί συνεργάτες θα παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών και θα πρέπει να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και να διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης και δοκιμής, θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν συνιστούν εξαρτημένη εργασία ή έργο και το ΚΕΘΕΑ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας δεν θα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Το ΚΕΘΕΑ θα εποπτεύει την παροχή υπηρεσιών των ειδικών συνεργατών και θα μπορεί οποτεδήποτε να διακόψει τη συνεργασία, ιδίως σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι:

Α.  Κωδ. Θέσης ΣΥΝΑΛ1 (2 ειδικοί συνεργάτες)
Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση την ψυχική υγεία* (ψυχολογία) ή την κοινωνική εργασία*. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο ή μακροχρόνια πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ.
Επιθυμητά προσόντα: Πολύ καλή επικοινωνία στο γραπτό και προφορικό λόγο. Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο ή εθελοντική εργασία. Γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Κωδ. Θέσης ΣΥΝΑΛ2 (1 ειδικός συνεργάτης)
Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος αναγνωρισμένου θεραπευτικού προγράμματος με το διάστημα  από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον 5 έτη. Απολυτήριο Λυκείου. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ.
Επιθυμητά προσόντα: Πολύ καλή επικοινωνία στο γραπτό και προφορικό λόγο. Τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο ή μακροχρόνια πιστοποιημένη εκπαίδευση σε συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία. Γνώση μίας  ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, μέχρι και 9.3.2011.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α) βιογραφικό σημείωμα,
β) τον τίτλο σπουδών* της ημεδαπής (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο,
γ) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κατοχή των απαραίτητων προσόντων για τη θέση. Ο φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται πλήρης και αξιολογείται μόνο εάν περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα απαραίτητα προσόντα.
Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.