16.12.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αναλώσιμα οδοντιατρείων


Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «αναλώσιμων υλικών για τα οδοντιατρεία των προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΙΑΘΑΚΗ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικού προϋπολογισμού 12.264,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του Aναδόχου», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α , Οικονομική
Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και Κατανομή Προμήθειας- Τόποι Παράδοσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ .

Δείτε την πρόσκληση: