20.09.2013 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια διαγνωστικών τεστ (drug test)


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «διαγνωστικών test   (drug test) (εφεξής τα «προϊόντα») για την κάλυψη των αναγκών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.500 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένων   των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του προμηθευτή, καθώς και όλων των νομίμων επιβαρύνσεων & ΦΠΑ), σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παρούσα και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της και με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη  τιμή  για  το  σύνολο  των  ζητούμενων προϊόντων.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.