01.09.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση τηλεφωνικών κέντρων στην Πελοπόννησο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την  «προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση τεσσάρων (4) τηλεφωνικών κέντρων (Τ/Κ) για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ στην Πελοπόννησο με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου N4412/2016

Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΑΗΨΟΡ9Υ-ΖΥ9, ΑΔΑΜ 20REQ007009134 το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση τεσσάρων (4) τηλεφωνικών κέντρων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ στην Καλαμάτα (Αιπύτου 10), την Πάτρα (Φωκαίας 26), τον Πύργο (Τάκη Πετρόπουλου 10) και το Ναύπλιο (Άργους & Αιγίου σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.