10.05.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις εργασίες ξηρής δόμησης στο κτίριο Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στον Βόλο


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/37 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ006092615

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις «Εργασίες ξηρής δόμησης», στο κτίριο Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελάς & Γ.Καρτάλη στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Eργασιών Ξηρής Δόμησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το σκαρίφημα κάτοψης ισογείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, το σκαρίφημα κάτοψης α’ ορόφου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το σκαρίφημα κάτοψης β’ ορόφου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.

Δείτε τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ