09.11.2023 | Προσλήψεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)


Η Πρόσκληση αφορά την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών του προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001596 (Αρ. Απόφασης: 3247/13.07.2023, ΑΔΑ: 6ΥΕΡ7ΛΛ- 2Η1), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001595 (Αρ. Απόφασης: 3190/11.07.2023, ΑΔΑ: Ψ66Ζ7ΛΛ-ΜΨ5) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης και υποστήριξης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας στη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001597 (Αρ. Απόφασης: 3241/13.07.2023, ΑΔΑ: 6Κ4Δ7ΛΛ-9ΩΙ), οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία-Παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+)» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Οι αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υλοποίηση των παραπάνω πράξεων είναι η Απόφαση 4328/18.09.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΣΩΟΡ9Υ-ΦΗΟ), η Απόφαση 4329/18.09.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΠΟΟΡ9Υ-ΤΩΔ) και η Απόφαση 4330/18.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΓΣΟΡ9Υ-ΑΧΚ).

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ενδιαφέρεται:  α) να συνεργαστεί με άτομα για τις ειδικότητες ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ και ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ/ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και β) να προσλάβει άτομα για τις ειδικότητες ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ και ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων είναι έως ένα (1) έτος και τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι, αφού κατεβάσουν την  «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση», μπορούν να την συμπληρώσουν ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Στη συνέχεια θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την υπογράψουν χειρόγραφα, να την σκανάρουν και να την αποστείλουν με το σύνολο των δικαιολογητικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 και λήγει στις 24 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλούν πριν ή μετά από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι υποψήφιοι για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο e-mail: infopro@kethea.gr

ΔΕΙΤΕ/ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ