07.03.2018 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης πωλήσεων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην Αττική


Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της  Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην περιοχή της Αττικής, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ προ Φ.Π.Α. (24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών επί των πωλήσεων, των εξόδων μετακίνησης και των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης κατά την 3η Συνεδρίαση του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ της 26.01.2018, το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στην περιοχή της Αττικής, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ