17.08.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υαλοπινάκων για το ξυλουργείο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2017/247, το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  υαλοπινάκων διπλής υάλωσης, διάφανων και αρμέ, και αμφίδρομου καθρέφτη  για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ.

Δείτε τη διακήρυξη