11.09.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βερνικιών επιπλοποιίας, συμβατικών και οικολογικών για τις ανάγκες του ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ


Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βερνικιών επιπλοποιίας, συμβατικών και οικολογικών, για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.