12.12.2016 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια τριών χειρολαβών και ενός εντοπιστή ακροοριζίου για το οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου  και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΕΞΕΛ-2016/3 /21.01.2016, 

το ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) χειρολαβών και ενός  (1) εντοπιστή ακροοριζίου για το οδοντιατρείο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, με  προσφορές, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Δείτε τους όρους της Προκήρυξης