13.02.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 26.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ προϋπολογισμού 22.035,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (ήτοι 19.500,00 ευρώ προ ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019),

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει,

  1. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019.
  2. το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 21ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ / 27.09.2019 (5ο θέμα),
  3. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Α.Π.534 /24.01.2020 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006216666,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ,  απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια συσκευασμένων σάντουιτς, ποσότητας 26.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες σίτισης των εξυπηρετούμενων του Ειδικού Κέντρου Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Υποχρεώσεις Αναδόχου – Τεχνική Περιγραφή – Πίνακας Συμμόρφωσης» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς».