17.11.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια routers, firewalls και υπηρεσιών παραμετροποίησης τους


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/25 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005888161, 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 3 δρομολογητών (routers), 2 firewalls και υπηρεσιών παραμετροποίησής τους ως αντικατάσταση παλιότερων μηχανημάτων και συνδεσμολογίας που λειτουργούν στο κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών του, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α “Τεχνικές Προδιαγραφές” και την Οικονομική Προσφορά “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β”.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ