16.02.2018 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην Πάτρα


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016  όπως ισχύουν κάθε φορά,

Την απόφαση της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ η οποία έκρινε άγονο για ορισμένες ομάδες  τον υπ’αριθμ ΚΥ/2017/1037 ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και αποφάσισε τη απευθείας ανάθεση των τμημάτων που δεν κατακυρώθηκαν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 του Ν.4412/2016.

Το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΟΜΑΔΑ 12 – ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ , για τo κτίριο επί της οδού Φωκαίας 26, που βρίσκεται  στην Πάτρα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ