13.11.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ (10η Συνεδρίαση/05.10.18, ΑΔΑΜ: 18REQ003963201),

το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τη Θεραπευτική Κοινότητα ΕΞΟΔΟΣ που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του στο 2ο χλμ Λάρισας – Κοζάνης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ