15.02.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 όπως ισχύουν κάθε φορά, την απόφαση της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ ΚΕΘΕΑ η οποία έκρινε άγονο για ορισμένες ομάδες τον υπ’αριθμ ΚΥ/2017/1037 ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και αποφάσισε τη απευθείας ανάθεση των τμημάτων που δεν κατακυρώθηκαν βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10 του Ν.4412/2016, 

Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΟΜΑΔΑ 7 , για το κτίριο που βρίσκεται στα Τρίκαλα, Αγίου Νικολάου 10, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ