08.12.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πάνελ (MDF 20 ΧΙΛ. ΚΑΙ 4 ΧΙΛ.)


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2017/340, το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια  πάνελς MDF 20 ΧΙΛ. ΚΑΙ 4 ΧΙΛ.»  για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α, και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση με τα παραρτήματά της.