24.10.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια μηχανισμών συρταριών επίπλων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια μηχανισμών κουφωμάτων

Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2017/315 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ002035485,

το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια μηχανισμών κουφωμάτων»  για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ ,  σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική περιγραφή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ