08.12.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανισμών συρταριών επίπλων


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2017/359, το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια  μηχανισμών συρταριών επίπλων» για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α), και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση με τα παραρτήματά της.