11.07.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανισμών κουφωμάτων και βερνικιών


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2018/149

Το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “ προμήθεια μηχανισμών κουφωμάτων (Ομάδα Α΄) , και βερνικιών οικολογικών (Ομάδα Β΄) και συμβατικών (Ομάδα Γ΄)»  για τις ανάγκες της Μονάδας Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ» , σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1), και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση: