19.10.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεταγωγών δικτύου (switch)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 27 μεταγωγών δικτύου (switch) για κτίρια του ΚΕΘΕΑ εντός Αττικής
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΚΥ-2018/370 και ΑΔΑΜ: 18REQ003834469.

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια α) είκοσι τεσσάρων (24) μεταγωγών δικτύου 8 θυρών Dell Networking X1008 και β) τριών (3) μεταγωγών δικτύου 16 θυρών Dell Networking X1018 για κτίρια του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α “Τεχνικές Προδιαγραφές “ και την Οικονομική Προσφορά “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β”.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ