29.10.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μαξιλαριών καναπέδων


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2018/227,

το ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ για τις ανάγκες της Μονάδας του Ξυλουργείο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ