05.09.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας ΑΜΕΑ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/25 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005888161,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση (1) πλατφόρμας ΑΜΕΑ (αναβατόριο) εξωτερικού χώρου», στο κτίριο Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελάς & Γ.Καρτάλη στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, Προδιαγραφές Πλατφόρμας ΑΜΕΑ Εξωτερικού χώρου – Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της προκήρυξης