09.11.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση πλατφόρμας ΑΜΕΑ εξωτερικού χώρου


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με Α.Π. ΑΕΔ-ΠΙΛ-2017/25 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ005888161, 

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση (1) πλατφόρμας ΑΜΕΑ (αναβατόριο) εξωτερικού χώρου», στο κτίριο Κληροδοτήματος ΣΤΡΕΦΤΑΡΗ στη συμβολή των οδών 54ου Συντάγματος Ελάς & Γ.Καρτάλη στο Βόλο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, Προδιαγραφές Πλατφόρμας ΑΜΕΑ Εξωτερικού χώρου – Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ