02.11.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ:ΑΕΔ/ΔΙΚΤ/2018/34 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18REQ003760386,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σάς απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου σε αντικατάσταση υπάρχουσας εγκατάστασης καυστήρα πετρελαίου, στο κτίριο του Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ επί της οδού Τσαμαδού 7, Αθήνα», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και την Οικονομική Προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ