07.05.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια & εγκατάσταση αναβατορίου ΑμΕΑ στο κτίριο επί της οδού Κύπρου 103 στη
Λάρισα, ιδιοκτησίας ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου N4412/2016 όπως ισχύει.

2. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΥ6ΝΟΡ9Υ-ΙΦΦ, ΑΔΑΜ: 20REQ006477048, το
ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ απευθύνει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & εγκατάσταση αναβατορίου ΑμΕΑ σε κτίριο
ιδιοκτησίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, επί της οδού Κύπρου 103 στη Λάρισα, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές
Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ