15.07.2022 | Προμήθειες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια « 1 Ηλεκτρονικού Υπολογιστή gaming, 1 Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για εργασία, 2 laptop, 2 εκτυπωτές με scanner, 2 εξωτερικούς δίσκους, 1 Smart TV 55 inch, 3 σετ ακουστικών για τις ανάγκες της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου» του προγράμματος  ΚΕΘΕΑ Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, προϋπολογισμού 4.838,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6,000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων. Το κόστος της δαπάνης θα καλυφθεί από τη χρηματική δωρεά που έχει ήδη γίνει από τον Όμιλο Σαράντη προς τη μονάδα.

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις:

α)  του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019) ,

β)  Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/τ. ΥΟΔΔ/23-7-2020) και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019 και.

γ)   του Π.Δ. 148/2007 .

δ)  του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

ε)   του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,

στ)του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών»,

ζ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

η)  του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και

θ)  του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

  1. Το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π.ΑΕΔ-ΔΙΚΤ-2022/26/18.05.2022 και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΗ1ΑΟΡ9Υ-ΤΤΑ και ΑΔΑΜ: 22REQ010720874,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «1 Ηλεκτρονικού Υπολογιστή gaming, 1 Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για εργασία, 2 laptop, 2 εκτυπωτές με scanner, 2 εξωτερικούς δίσκους, 1 Smart TV 55 inch και 3 σετ ακουστικών για τις ανάγκες της μονάδας έγκαιρης Παρέμβασης για την Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου» του προγράμματος  ΚΕΘΕΑ Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, προϋπολογισμού 4.838,76 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 6,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων., σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» .

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Είδος Προμήθεια :

ΟΜΑΔΑ Α: 1 Ηλεκτρονικού Υπολογιστή gaming, 1 Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για εργασία, 2 laptop, 2 εκτυπωτές με scanner, 2 εξωτερικούς δίσκους.

ΟΜΑΔΑ Β:  1 Smart TV 55 inch, 3 σετ ακουστικών

Εκτιμώμενη Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΟΜΑΔΑ Α : 1 Η/Υ gaming  καθαρή αξία 1129,03€  άνευ ΦΠΑ, ήτοι 1400,00€ με ΦΠΑ, 1 Η/Υ για εργασία καθαρή αξία 725,81€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 900,00€ με ΦΠΑ, 2 laptop καθαρή αξία ανά τεμάχιο  685,49€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό 1,700,00€ με ΦΠΑ, 2 εκτυπωτές με scanner καθαρή αξία ανά τεμάχιο 241,94€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό 600,00€ με ΦΠΑ, 2 εξωτερικούς δίσκους καθαρή αξία  ανά τεμάχιο 80,65€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό 200,00€ με ΦΠΑ.

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α : Καθαρή αξία 3.871,00€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 4.800,00€ με ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Β : 1 Smart TV 55 inch καθαρή αξία 725,81€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 900,00€ με ΦΠΑ, 3 σετ ακουστικών καθαρή αξία ανά τεμάχιο 80,65€ άνευ ΦΠΑ ήτοι συνολικό 300,00€ με ΦΠΑ.

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β : Καθαρή αξία 967,76 άνευ ΦΠΑ, ήτοι 1.200,00€ με ΦΠΑ.

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ Β :Καθαρή αξία 4.838,75 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 6,000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων.

ΚΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1403000000)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (1490000000)

CPV 30213000-5, 30233100-2, 32321200-1, 32323000-3,

30232000-4.

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 210-5200800 ΕΣΩΤ 17215

Υπεύθυνη Δ/Ο ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ , Καραπάνου Μαρία

e-mail: accounting2@kethea-exelixis.gr

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας.
Αξιολόγηση προσφορών / Κριτήριο κατακύρωσης Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  ανά Ομάδα επί του συνόλου της προμήθειας της ομάδας.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν τόσο για το σύνολο της προμήθειας (για όλες τις ομάδες)  όσο και για κάθε μια από τις ομάδες ξεχωριστά. Διευκρινίζεται δε ρητά ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα και όχι μέρος αυτής.

Ισχύς προσφορών Η προσφορά πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα.
Σύνταξη προσφοράς H προσφορά πρέπει να περιέχει τα εξής:

1.          Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

2.          Συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσας και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει την προσφορά του με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, επί της οδού ΤΣΑΜΑΔΟΥ 7  ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10681, το αργότερο μέχρι τις  28/07/2022 και ημέρα Πέμπτη.       

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των προσφορών να καλέσει τον προσφέροντα για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα διαφοροποιεί την αρχική προσφορά του.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

 

 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του:

1.  Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν.4250/26-03-2014) του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία μετά την κοινοποίηση πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), στην οποία να δηλώνει:

•   ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

•   ότι η προσφορά του ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής της,

•   ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής,

•   ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας,

•   ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

2.  Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμού εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης.

3.  Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα).

4.  Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης από τα οποία όσον αφορά τη σύναψη σύμβασης, να προκύπτει το πρόσωπο εκείνο το οποίο δεσμεύει   με την υπογραφή του την εταιρεία για την εν λόγω σύμβαση.

 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται.
Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται.
Ματαίωση διαδικασίας Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Υπογραφή σύμβασης /
Κατάθεση δικαιολογητικών
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης  ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός  πέντε (5) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Χρόνος / τόπος παροχής της προμήθειας O χρόνος της παράδοσης της προμήθειας ορίζεται έως τις 30.11.2022

Ο τόπος παράδοσης – παροχής της προμήθειας θα είναι Τσαμαδού 7, Αθήνα.

Τρόπος πληρωμής 1.      Η τιμολόγηση της προμήθειας  θα γίνεται με την έκδοση   τιμολογίου στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ.

2.     Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την έκδοση Βεβαίωσης οριστικής  παραλαβής της προμήθειας με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.

3.      Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η έκδοση και προσκόμιση από τον Ανάδοχο των παρακάτω:

·           Έκδοση του νόμιμου τιμολογίου.

•       Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο).

 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 350 Ν. 4412/2016).

γ) Κράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007).

δ) Παρακράτηση  4% φόρου εισοδήματος με κάθε πληρωμή, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Α΄

Είδος  Απαίτηση  Απάντηση
Ηλεκτρονικός  Υπολογιστής A’
Ποσότητα 1
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ
Επεξεργαστής: INTELCORE I5 10ης γενιάς

αντίστοιχο ή ανώτερο

ΝΑΙ
Σκληρός Δίσκος                 
Τύπος SSD
Χωρητικότητα >=500GB
Μνήμη RAM                 
Προσφερόμενη >=8 GB
Κάρτα Γραφικών  ΝΑΙ, η μία τουλάχιστον  έξοδος  VGA.
Κάρτα Ήχου NAI
Κάρτα Δικτύου 10/100/1000 Μbps Ethernet
DVD-RW ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και

Λατινικών χαρακτήρων

NAI
Οπτικό Ποντίκι με τροχό ΝΑΙ
Ηχεία NAI
Λειτουργικό  που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης Windows  10

Professional  64bit

ΕΓΓΥΗΣΗ >= 3 ΕΤΗ
Έγχρωμη Οθόνη   
Τύπος Monitor
Διαγώνιος οθόνης >=19
Τεχνολογία Οθόνης LED
Μέγιστη Ανάλυση >=1366×768
Αναλογία διαστάσεων 16:9
Φωτεινότητα >=200cd/m2
Χρόνος Απόκρισης <=5ms
Συνδεσιμότητα 1xVGA
Εγγύηση οθόνης >= 2 χρόνια
Συμβατότητα με πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας ΝΑΙ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο NAI
Πολυμηχάνημα  
Ποσότητα  2
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ
o    Λειτουργίες Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό
Τεχνολογία Εκτύπωσης Inkjet  
o    Τύπος Εκτύπωσης Έγχρωμη
o    Μέγεθος Χαρτιού Α4
o    Αυτόματος Τροφοδότης NAI
Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη
Ανάλυση Εκτύπωσης Έως 1200×1200
ΕΓΓΥΗΣΗ >=1 έτος
Να συνοδεύεται  από ένα σετ εκτύπωσης (πέραν του εγκατεστημένου) ΝΑΙ  
Φορητός Υπολογιστής   
Ποσότητα 2
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ
Επεξεργαστής: Intel Core i3 –  2ης γενιάς ή ανώτερος ΝΑΙ
Σκληρός Δίσκος                     
Τύπος SSD
Χωρητικότητα >=256GB
Μνήμη RAM                    
Προσφερόμενη >=4GB
Τύπος DDR4
Κάρτα Δικτύου 10/100/1000Mbps Ethernet και

Wireless

DVD ΝΑΙ
Ενσωματωμένα ηχεία, μικρόφωνο και κάμερα ΝΑΙ
Οθόνη >=15,6’’, LCD ή LED
Μπαταρία κελιών λιθίου ιόντων >=3
ΕΓΓΥΗΣΗ >=1 ΕΤΗ
Λειτουργικό σύστημα που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης Windows  10

Home EL ή νεώτερο

Εξωτερικός δίσκος  
Ποσότητα 2
Χωρητικότητα Έως 1 ΤΒ
Μέγεθος Δίσκου 2.5’’
Σύνδεση USB 3.0

 

Είδος – περιγραφή – απαίτηση Απάντηση
1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (gaming pc)  
CPU Intel: Core i5-11600K ή AMD Ryzen 5 5600X  
ΨΥΚΤΡΑ CPU (επιπλέον) Θόρυβος εως 27dB, Στροφές από 2000rpm  
RAM 16 gb DDR4,  (τουλάχιστον) 3200 MHz  
SSD >= 240gb (KINGSTON,SAMSUNG, WD)  
HDD 1TB (WD)  
GPU NVidia chipset GTX 1050 Ti 4gb ή GTX 1650 4GB (DVI-D,HDMI)  
MONITOR διαγώνιος 23,6 (min),Ανάλυση: 1920×1080 είσοδοι (DVI-D,HDMI) συχνότητα (min) 144hz  
P.SUP. 700 watt συμβατό με τα παραπάνω  
MOTHERBOARD συμβατό με τα παραπάνω  
DVD ROM  
Λειτουργικό Σύστημα  WIN 10 PRO GR  
Να αναφερθεί ο χρόνος εγγύησης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Περιγραφή  Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση
1 Υπηρεσίες εγκατάστασης  εξοπλισμού  ΝΑΙ  
1.1 Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί σε πλήρη λειτουργία στην μονάδα  του ΚΕΘΕΑ με τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό, εγκατεστημένα. ΝΑΙ  
       
2 Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης    
2.1 Παροχή Υπηρεσιών Εγγύησης σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα ΝΑΙ  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου και παρέχονται δωρεάν.

Το πλαίσιο Υπηρεσιών της Περιόδου Εγγύησης θα περιλαμβάνει αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού. 

Αφορά στις ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν στον εξοπλισμό (hardware) προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος. 

 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι οι εξής:

  1. Αποκατάσταση των προβλημάτων λειτουργίας του εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης.
  2. Σε περίπτωση αντικατάστασης ολόκληρου ή τμήματος του εξοπλισμού με άλλο, αυτό θα πρέπει να είναι ισοδύναμο ή ανώτερο, με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα. 
  3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη και οποιοδήποτε κόστος απαιτηθεί για την εξασφάλιση της συμβατότητας του εξοπλισμού που θα αλλάξει. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει για τα χαρακτηριστικά του νέου εξοπλισμού.

Οι δαπάνες των ανταλλακτικών σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επισημαίνεται, ότι στην έννοια των ανταλλακτικών περιλαμβάνονται και όλα τα ηλεκτρονικά μέρη των μονάδων (π.χ. δίσκων κ.λ.π.) 

Ως ώρες κάλυψης της υποστήριξης ορίζεται το χρονικό διάστημα 09.00 – 17.00 για τις εργάσιμες ημέρες. Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι και την αποκατάσταση της ορίζεται σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες.  Σε περίπτωση αδυναμίας ο ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα Πληροφορικής έγγραφη αιτιολογημένη αναφορά η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Τμήμα Πληροφορικής

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ Β΄

1 Smart TV 55 inch 

Διαγώνιος Οθόνης 55″

Είδος  QLED 4K TV

Ανάλυση 3840 x 2160

Ευκρίνεια  4Κ Ultra HD

Συχνότητα  100 Hz

Smart Smart Tizen

HDR  Quantum HDR 1500

Local Dimming  Ναι

Δέκτες— Τηλεοπτικός δέκτης DVB-T2

Δορυφορικός δέκτης  Ναι

Twin Tuner  Ναι

Smart Λειτουργίες— WiFi  Ναι

Smart εφαρμογές Netflix / Youtube / Prime Video

Φωνητικές εντολές Bixby

HbbTV  Υποστηρίζεται

Bluetooth  Bluetooth 5.2

Ασύρματή μετάδοση Ναι

Τηλεχειριστήριο με μικρόφωνο  Περιλαμβάνεται

Εγγύηση

 

3 σετ ακουστικών

Bluetooth® 5.0 ακουστικά υψηλής απόδοσης με στιβαρό σχεδιασμό, ANC (Active Noise Cancelling), τεχνολογία Qualcomm® aptX™ και κουμπιά ελέγχου μικροφώνου στους οδηγούς για απόλυτο έλεγχο.

Χαρακτηριστικά Σχήμα: Over ear

Ρύθμιση Έντασης: Ναι Απόκριση ακουστικού: 20 Hz – 20 kHz

Ευαισθησία: 114.0 dB

Εγγύηση

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                 
     ΣΥΝΟΛΟ (€)    
    Φ.Π.Α  (€)    
     ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)    
Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει,  κράτηση 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π, (Ν.4412/2016),  παρακράτηση 4% φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Ν.4172/2013), κράτηση 0,07% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011) και κράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007).     Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :      
      ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …../…../………