26.11.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)
Υποκατάστημα : Πρόγραμμα ΣΤΡΟΦΗ
Διεύθυνση: Φλωρίνης 15, T.K. 11251, Αθήνα
Τηλ.: 2108830129-2108822122
Πληροφορίες: Μακρή Ελευθερία

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Επίπλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και με προϋπολογισμό 5.241,94 ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 6.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως λοιπών φόρων και κρατήσεων.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,

γ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει.

  1. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1.11.2019), όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019 και ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με την υπ΄ αριθμ. Γ4β/ΓΠ: 33579 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 539/ΥΟΔΔ/23.7.2020) και σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019,
  2. το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π. ΑΕΔ-ΣΤΡ-2020/73, καθώς και
  3. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π. 3848/03-11-2020, ΑΔΑ: 6ΩΥΙΟΡ9Υ-4ΕΡ και ΑΔΑΜ: 20REQ007606518,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια επίπλων για τον Συμβουλευτικό Σταθμό του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων στον Αυλώνα», σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα κάτωθι παραρτήματα.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ