09.03.2021 | Προμήθειες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος Ι.Χ. στην Αθήνα


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός (1) επιβατικού οχήματος
Ι.Χ.» για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2014-2020» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5044885, κωδικός Υποέργου 133178, τίτλος Υποέργου
«Ρήτρα Ευελιξίας για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ».

 

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ