16.05.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & εγκατάσταση επαγγελματικών συσκευών και επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ: ΠΑΡ/2018/46 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004760392.

Το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια & εγκατάσταση επαγγελματικών συσκευών και επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας» στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη Διασταύρωση Ραφήνας όπου στεγάζεται η Εναλλακτική Κοινότητα .» σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1+Β1) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2+Β2).