05.12.2023 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια drug test


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 12.025 τεμαχίων συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών, για τις ανάγκες των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια, προϋπολογισμού ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 24.050,00  ευρώ (25.493,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων).

 

Αθήνα, 05.12.2023

Α/Α: 37/2023

Α.Π.: ΚΥ/2023-836

Προς
Α) Νέα Διαγνωστική Διάσταση ΕΠΕ  info@ndd.gr
Β) BIOPLUS ΕΠΕ  info@bioplus.gr

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019).

β) Της υπ΄ αριθμ. Γ4β/56938/27.01.2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ-ΝΠΙΔ)» (ΦΕΚ 79/Υ.Ο.Δ.Δ./02.02.2023), σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου 2023, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) του Π.Δ. 148/2007,

δ) του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών»,

ζ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,

η) του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και

θ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

  1. την Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΠ: 5425/28.11.2023, ΑΔΑ: 6Δ16ΟΡ9Υ-ΚΕΞ και ΑΔΑΜ: 23REQ013891243

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 12.025  τεμαχίων συσκευών ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών με εμβάπτιση ούρων (drug test σε μορφή κασέτας) μετά των ισόποσων τεμαχίων ουροσυλλεκτών, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  «ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ».

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: