22.06.2012 | Προμήθειες

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαγνωστικών test (drug test)»


Α.Π.: 1915/ 20.6.2012                                                  Α.Δ.Α.: Β4ΛΔΟΡ9Υ-Ι2Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε έρευνα αγοράς, για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «διαγνωστικών test  (drug test), για την κάλυψη των αναγκών των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.500 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένων  των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του προμηθευτή, καθώς και όλων των νομίμων επιβαρύνσεων & ΦΠΑ),

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους: α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) Τεχνικής Προσφοράς, γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Κριτήριο κατακύρωσης της διαδικασίας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά τεμάχιο.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί του Προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για πληροφορίες, επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ στο τηλ. 210 9241993 – 6, εσωτ. 233 & 239, κα. Καγιά Μάγδα ή  κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα, και ώρες 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.  

Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού ΚΕΘΕΑ

Κωνσταντίνου Φρατζέσκα