08.05.2019 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Α’ ΥΛΕΣ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ.

Σε συνέχεια της απόφασης της 14ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης (α’ ύλες) διαφόρων κατηγοριών για τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, το οποίο έχει τις εγκαταστάσεις του στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 («προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση»),

το ΚΕΘΕΑ καλεί:

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ΟΜΑΔΑ Γ’ «ΧΑΡΤΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ FSC Chain of cusody» της υπ’ αριθμ. ΚΥ/2018/1318/13.12.2018 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής επί τους συνόλου της προμήθειας ανά ομάδα, καθώς σε αυτή την ομάδα δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ