24.10.2017 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αγροτικών μηχανημάτων


Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΙΘ-2017/333 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001954281,

το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “προμήθεια αγροτικών μηχανημάτων»  για τις ανάγκες της Μονάδας Αγροκτήματος του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ ,  σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές των μηχανημάτων – Πίνακας συμμόρφωσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α και την Οικονομική Προσφορά, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ