04.08.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 40.000 τεμ. ιατρικών μασκών μιας χρήσης


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή προμήθειας 40.000 τεμ. ιατρικών μασκών μιας χρήσης για τα Θεραπευτικά Προγράμματα – Μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, λόγω της τήρησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προϋπολογισμού 18.867,92 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019),

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει,

  1. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019,
  2. το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ της 28ης Νοεμβρίου 2019 (9ο θέμα) και
  3. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΠ: 2506/15-07-2020, ΑΔΑ: 6ΤΜ0ΟΡ9Υ-Η5Χ και ΑΔΑΜ: 20REQ007054773,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικών μασκών μιας χρήσης για τα θεραπευτικά Προγράμματα – Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  «ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: