27.07.2023 | Προσλήψεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Νοσηλευτών στο ΚΕΘΕΑ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (ΔΑΠΥ)


Η Πρόσκληση αφορά την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Ξενώνα Άστεγων Χρηστών του ΚΕΘΕΑ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) άτομα για τις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και εν ελλείψει ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σύμφωνα με:

  • τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/2013), όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.9.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 «Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Α΄ 181/18.11.2019),
  • τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν.4058/2012 (Φ.Ε.Κ. 63/Α/2012) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
  • το από 12.12.2022 απόσπασμα πρακτικού της 58ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ,
  • το από 21.07.2023 απόσπασμα πρακτικού της 6ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ,
  • Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚΥ/2023/34/ 12.01.2023 επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ προς το Υπουργείο Υγείας, για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης (βάσει Ν. 4325/15,άρθρο 34) για κάλυψη αναγκών σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με έκδοση Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών,
  • την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΥ/2023/35/12.01.2023 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης του ΚΕΘΕΑ,
  • την από 22.02.2023 Α.Π.: Γ4β/Γ.Π. 3175 Απόφαση Υπουργού Υγείας,
  • τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Αρ. 1431/06.03.2021 (ΑΔΑ:6ΓΔ7ΟΡ9Υ-6Λ9) και Αρ. 1432/06.03.2021 (ΑΔΑ:65Θ8ΟΡ9Υ-2Τ2) για την υλοποίηση των παραπάνω.

Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων θα είναι έως ένα (1) έτος και θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης για τη λειτουργία του Ξενώνα Αστέγων Χρηστών του ΚΕΘΕΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι, αφού κατεβάσουν την  «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση», μπορούν να την συμπληρώσουν ηλεκτρονικά με το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. Στη συνέχεια θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την υπογράψουν χειρόγραφα, να την σκανάρουν και να την αποστείλουν με το σύνολο των δικαιολογητικών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών ξεκινά στις 28 Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έως και τις 7 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλούν πριν ή μετά από τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι υποψήφιοι για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο e-mail: infopro@kethea.gr

 

ΔΕΙΤΕ/ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΕΙΤΕ/ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ