02.04.2018 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware και software) του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη για 1 έτος


Το ΝΠΙΔ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) ΙΘΑΚΗ, έχοντας υπόψη:

1.      Tον Ν4412/2016
2.      Tο αίτημα έγκρισης δαπάνης ΙΘ-2018/111 .
3.      Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α : Ω2Ε2ΟΡ9Υ-9ΛΝ
Απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού – για θέματα που αφορούν το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software)  – των θεραπευτικών προγραμμάτων του  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ  στην Θεσσαλονίκη, για ένα (1) έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.064,52 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως εξόδων και κρατήσεων) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα παραρτήματα:

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.