11.01.2019 | Προμήθειες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού


Το ΝΠΙΔ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη:

τον Ν4412/2016,

την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α: ΨΗΡΟΡ9Υ-ΒΒΞ,

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού για θέματα που αφορούν το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software)  των θεραπευτικών προγραμμάτων του  ΚΕΘΕΑ στην Αττική, για ένα (1) έτος» ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (14.260,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως εξόδων και κρατήσεων ) σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Α’: Τεχνική Περιγραφή

Β’: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Γ’: Μηχανογραφικός Εξοπλισμός ΚΕΘΕΑ

Δ’: Φύλλο καταγραφής μηχανογραφικού εξοπλισμού

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ