30.05.2017 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την   ανάδειξη  δύο  (2)  αναδόχων  (ένας ανά Ομάδα) για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ  στην Αττική, στις παρακάτω Ομάδες, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.640,00€  (όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω ανά Ομάδα) συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.