01.07.2020 | Προμήθειες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας


ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 11636, Αθήνα-Μετς

Τηλ.: 2109241993-6

Fax: 2109241986

Πληροφορίες: κος Παπαϊωάννου Γιώργος, εσωτ. 230

 

Αθήνα, 01/07/2020

Α/Α: EA4/2020

Α.Π.: ΚΥ/2020/540Χ540ΧΧ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στα Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 11.492,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 14.250,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019),

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας  «Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019),

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007,

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει,

  1. τις διατάξεις:

α. του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 4 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων»,

δ. των Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ/Α/138) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία», Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων» και των λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων, και

  1. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π. 2236/25-06-2020, ΑΔΑ ΨΚΩΘΟΡ9Υ-Φ9Θ και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006923735,

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στα Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας και τα κάτωθι παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ